U puntunieri

di Loredana Girgenti

C’è na stuoria ca vi vuogghiu cuntari
picchì un puozzu stari, è tiempu ri parrari,
e puoi m’abbrucia puru a’mmia, c’o fazzu ri mistieri,
iu ri mistieri fazzu u puntunieri!
M’Paliermu stu travagghiu,
ca cierti vuoti va ri patri ‘n figghiu,
s’avissi a fari sulu pi passioni
picchì ogni ghiornu mientri un tinn’adduni
unni ti vuoti vuoti hai na quistioni!
Ma ‘cca ‘nna sta città china i biddizza
certi vuoti  mi scinni na tristizza
e duoppu sei, sett’uri… ri fari u to doveri
a sira puoi ti pigghia na stanchizza
ti sienti un sacchitieddu ri munnizza.
Però iu m’arricuordu, quann’iera picciridda
ca me patri, faciennu stu mistieri
all’uocchi mia iera un bieddu cavalieri
cu ‘dda divisa i ‘ncapu parieva un curazzieri!
Niscieva ogni matina, cu cavuru e cu friddu
vistutu i marasciallu, c’u cappieddu
e mmienzu i strati ancuora un c’iera nuddu,
però me patri, ma quant’iera bieddu!
Unni iava iava a gienti u salutava
e siempri, ricu siempri, u rispettava!
Quannu turnava a casa iera cuntientu
e a vita a iddu, un ci ‘nni fici scuntu!
Uora c’o puntunieri u fazzu puru iu
e tanti irnati ancuora mi ‘nni priu!
Certi vuoti un mi piaci zoccu viu,
senz’affienniri a nuddu, iu mi schifiu!
A gienti è stanca picchì a vita è dura,
a gienti curri ra matina a sira,
a gienti viri u munnu tutt’o scuru,
un sapi si ci po iessiri un futuru!
Nuddu si fierma mai a pinzari
si l’avutru stairnata po manciari!
Mi ricieva me patri, a virità!
Manciati pani schittu e libirtà.
Un t’appuiari o muriceddu vasciu
e un fari mai ri tutta l’ierba un fasciu!
A ‘ttia ca si vicinu o si luntanu
A ‘ttia c’arraschi u funnu ru tianu
cu iritu puntatu ri luntanu,
t’ha diri ru paruoli a ‘ttia paisanu!
Cu mancia fa muddichi, amicu miu,
chistu u sai tu e u sacciu puru iu
quannu unu sta  siett’uri  ‘mmienzu a strata
a rispirari fumu tutta a irnata
un s’avi a punciri u scieccu n’acchianata!
Picchi fari sta vita pi tant’anni
c’ha custatu a quarcunu un priezzu granni
e duoppu quarant’anni i travagghiari
na matina un si puotti arruspighiari!
A ‘mmia però mi piaci assai pinzari
chi fussi bellu putirinni taliari
sienza calari l’uocchi, sienza mali
picchì sutta stu cielu, siemu ri passaggiu
e pi campari ci vuoli curaggiu!

One thought on “U puntunieri

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.